درباره نشریه

دانشنامه اقتصاد به عنوان اولین مرجع تخصصی در حوزه اقتصاد است که تمام اطلاعات مستند و علمی مربوط به شاخه‏ ها و زیرشاخه های مختلف اقتصاد را از منابع معتبر و موثق علمی در ایران و جهان با ساختاری منطقی و هدفمند در قالب دانشنامه در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.