اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد پاکتچی

سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

a.pakatchiihcs.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر یداله دادگر

استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

y_dadgarsbu.ac.ir

مشاور علمی

دکتر حمید ابریشمی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

دکتر حجت ایزدخواستی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

h_izadkhastisbu.ac.ir

دکتر ناهید پوررستمی

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

prostamiut.ac.ir

دکتر مرتضی تهامی پورزرندی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

m_tahamisbu.ac.ir

دکتر سیّدمنصور خلیلی‌عراقی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

dean.kishut.ac.ir

دکتر علی سوری

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

alisouriut.ac.ir

دکتر حسین عباسی‌نژاد

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir

دکتر زهرامیلا علمی

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

z.elmiumz.ac.ir

دکتر اسداله فرزین‌وش

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

farzinvut.ac.ir

دکتر ویدا ورهرامی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

vida.varahramigmail.com

دکتر مهدی یزدانی

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ma_yazdanisbu.ac.ir